PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB Restruktūrizuoju.lt (toliau – Restruktūrizuoju.lt) itin vertina ir saugo klientų, įmonės skolininkų bei darbuotojų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Restruktūrizuoju.lt nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.    
Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Restruktūrizuoju.lt interneto svetainėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Restruktūrizuoju.lt atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.    
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.  
  

UAB Restruktūrizuoju.lt vykdomas asmens duomenų tvarkymas

 
Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.  
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Restruktūrizuoju.lt tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

  1. Administruojant bankrutuojančias/restruktūrizuojamas įmones, vykdant skolų išieškojimą ar teikiant teisinių paslaugų teikimo paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų/skolininkų duomenų bazes;
  2. vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
  3. asmens duomenų tvarkymas kliento, skolininko ar darbuotojo sutikimu;
  4. dėl Restruktūrizuoju.lt teisėtų interesų, kai kliento, skolininko ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;
  5. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Restruktūrizuoju.lt darbuotojų duomenis.

 
Kokie asmens duomenys yra renkami?

  
Restruktūrizuoju.lt renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

  1. pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams (vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.,
  2. duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar skolos išieškojimui vykdyti;
  3. duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
  4. kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

  
Kokiais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

 
Restruktūrizuoju.lt gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Restruktūrizuoju.lt sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Restruktūrizuoju.lt teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Restruktūrizuoju.lt siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie  paslaugas, tikrina patikimumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Restruktūrizuoju.lt gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (įgyvendintų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.    
  

Kaip ir kiek ilgai saugome Jūsų duomenis?

 
1. Restruktūrizuoju.lt imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2. Restruktūrizuoju.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

3. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Restruktūrizuoju.lt teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Kam mes teikiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, siekiant užtikrinti sutarties vykdymą, tiesioginės rinkodaros vykdymą ar kitais atvejais, kiek tai būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams įvykdyti. Be to, Restruktūrizuoju.lt asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Restruktūrizuoju.lt tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas). Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, skolininkų, darbuotojų ir išteklių saugumą.  
  

Slapukai

 
Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis Restruktūrizuoju.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Restruktūrizuoju.lt interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Restruktūrizuoju.lt interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.  

Jūsų teisės

 
1. Turite teisę į savo pateiktų Restruktūrizuoju.lt duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Šią teisę galite įgyvendinti pateikdami prašymą tiesiogiai atvykus į Restruktūrizuoju.lt ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedamas ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

2. Galite kreiptis į Restruktūrizuoju.lt su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai Jūs susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; 

3. Galite kreiptis į Restruktūrizuoju.lt su prašymu sunaikinti asmens duomenis ("teisė būti pamirštam") ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

4. Galite nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Restruktūrizuoju.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys

5. Turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. Paštas ada@ada.lt.

6. Galite kreiptis į Restruktūrizuoju.lt su prašymu suteikti informaciją apie Restruktūrizuoju.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

7. Jeigu Jums kelia susirūpinimą Restruktūrizuoju.lt veiksmai/neveikimas, kuriais, Jūsų manymu, galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Restruktūrizuoju.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@restruktuizuoju.lt, tel. Nr.: +37060975916, adresu Kaukysos g. 18-415, Vilnius.  

 

Privatumo politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais Restruktūrizuoju.lt peržiūri Politiką. Jei Restruktūrizuoju.lt atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą Restruktūrizuoju.lt interneto svetainėje www.restrukturizuoju.lt